Historisch Overzicht Nederlandse GezelschapsSpellen Historical Overview Dutch Games of Society

Deze website is tot nader order niet beschikbaar.

In verband met de almaar strenger wordende controles en regels rond auteursrecht wordt voor mij het risico te groot om deze website nog langer publiek te houden.

Op dit moment kan ik niet met zekerheid zeggen dat alle informatie die op de website getoond wordt vrij van auteursrecht is en daar HONGS een non-profit website is zonder subsidie of andere middelen is derhalve het risico op claims door individuen of organisaties niet langer acceptabel. De voorbeelden van het Rotterdams stadsarchief, en meer recent Erfgoed Leiden, spreken boekdelen.

Persoonlijk vind ik deze ontwikkeling naar een 'claimcultuur' in het kader van het belang van historische gegevens vastlegging zeer slecht en velen zullen het waarschijnlijk met mij eens zijn. Het besluit was voor mij ook niet eenvoudig, na 10 jaar gegevens verzamelen en ontelbare uren werk van mij en anderen. Zolang echter de wet op auteursrecht niet verandert zie ik nu geen andere mogelijkheid dan de website voorlopig te sluiten.

Excuses voor dit ongemak,

Rob van Linden

PS: Dank voor de vele steunbetuigingen die ik inmiddels ontving!

This website is not available for now.

Due to the ever stricter checks and rules on copyright, the risk is becoming too great for me to keep this website public any longer.

At this moment I can not say with certainty that all information shown on the website is free from copyright and since HONGS is a non-profit website without subsidy or other resources, the risk of claims by individuals or organizations is no longer acceptable. The examples of the Rotterdam city archives, and more recently Heritage Leiden,  illustrate this clearly.

Personally, I consider this 'claimculture' a very bad development in the context of the importance of historical data recording and many will probably agree with me. The decision was not an easy one for me, after 10 years of information gathering and countless hours of work by me and others. However, as long as the copyright law does not change, I see no other option than to close the website for the time being.


I apologize for this inconvenience,

Rob van Linden

PS: Thanks for the many endorsements that I have received!