Home       Disclaimer & Copyright       Over deze website       Sitemap       HONGS Mobiel       Contact       LinksOver de informatie van de website About the information of the website
Historisch Overzicht Nederlandse GezelschapsSpellen Historical Overview Dutch Games of Society

De in deze website opgeslagen informatie en foto's worden getoond en beschikbaar gesteld zonder commercieel belang.
De opzet van deze website heeft uitsluitend tot doel om onderzoek van en informatie over de geschiedenis van het Nederlands-Vlaamse-Spel te ondersteunen en bevorderen.
Foto's en tekst kunnen afkomstig zijn uit vele, zeer verschillende, bronnen zoals o.a. :
Internet- websites; openbare en particuliere verzamelingen; veiling-catalogi; en nog vele andere bronnen.
Als de bron bekend is wordt deze altijd vermeld.
Mocht U bezwaar hebben tegen het gebruik van door u gemaakte foto's en/of door u geschreven tekst dan kunt u dit kenbaar maken via het Contact formulier in het navigatiemenu, waarna foto of tekst zal worden verwijderd. Wij bieden op voorhand onze excuses aan indien U zich benadeeld voelt door het gebruik van uw informatie.
Maar gegeven het niet-commerciƫle karakter van deze website en het belang van toegang tot alle informatie over het Nederlands-Vlaamse-Spel willen wij het liefst zo volledig mogelijk zijn en voorzien wij, indien u dit wenst en hierin ook toestemt, foto of tekst liever van bronvermelding om geen informatie verloren te laten gaan.

Overnemen van informatie en foto's van deze website is toegestaan (uitsluitend voor niet-commercieel gebruik) met bronvermelding:

HONGS (Historisch Overzicht Nederlandse GezelschapsSpellen)
en
met vermelding van de bij het overgenomen item aanwezige bronverwijzingen

Vooral dit laatste wordt van essentieel belang geacht om al het op deze website aangeboden materiaal ook met alle bekende referenties onderzoekswaardig te houden.

The information and photos contained in this website are displayed and made available without commercial interest.
The setup of the website is solely aimed at supporting and promoting research and information on the history of the Dutch-Flemish-Game.
Photos and text can originate from many, very diverse sources, like e.g. :
Internet- websites; public and private collections; auction-catalogues; and many other sources.
If the source is known it will always be mentioned.
If you object against the use of photos made by you and/or text written by you than you can notify us via the Contact form in the navigation menu, after which the photo or text will be removed. We apologize on beforehand if you feel aggrieved by the use of your information.
However, given the non-commercial nature of this website and the importance of access to all information on the Dutch-Flemish-Game we prefer to be as complete as possible and we would rather, if so desired and with your consent, add the source to photo or text in order to prevent information from being lost.

Re-use of information and photos of this website is allowed (solely for non-commercial use) with reference to the source:

HONGS (Historical Overview Dutch Games of Society)
and
including all original references to sources in the item that is re-used

This last point in particular is considered essential in order to maintain the research value of all the material including all known references that is offered on this website.


Sitemap |  Disclaimer & Copyright |  Over deze website |  Contact |  Links